Основні принципи наголошування

Сайт: Навчальний портал Маріупольського державного університету - Moodle МДУ
Курс: Українська мова (9-11 класи)
Книга: Основні принципи наголошування
Надруковано: Гість
Дата: Saturday 1 October 2022 6:29 PM

Опис

міні-конспект

1. Основні принципи наголошування

1. Іменники.

  • Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксінавчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання (АЛЕ: нехтування віднехтуватибігання від бігати (тут по-іншому не скажеш).
  • У багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення — вказівка — вказівкиучителька — учительки  (АЛЕ: родичка —родичкисусідка — сусідки (тут по-іншому не скажеш);
  • Більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листкисторінки тощо.
  • На останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжинміліметр,сантиметркілометр (АЛЕ: барометр, термометр (по-іншому – ніяк).
  • У більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: гіркий,  тонкий,  новий, тісний, вузький тощо (так само котрий);
  • Завжди наголошеним є пестливий суфік –еньк-добренький, тоненький, легенький тощо.
  • Дієслово бутибути, будемо, але у минулому часі: була, було, були;
  • Наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести і под.;
  • У дієслівних закінченнях-емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад:несемо, несете (а не несемонесете), ідемо, ідете (а не ідемо, ідете), підемо, підете тощо (АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите).

2. Прикметники.

3. Дієслова.

 4. Числівники

            наголос на –адцять: одинадцятьчотирнадцять;

наголос на -десят: сімдесятвісімдесят

 

2. Шпаргалка "Наголос"

Наголос на 1-му складі
дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка

Наголос на 2-му складі
фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, трісктОнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія

На 3-му і … складі
розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя

Подвійний наголос
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр