Тема й основна думка висловлювання. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми

Сайт: Навчальний портал Маріупольського державного університету - Moodle МДУ
Курс: Українська мова (9-11 класи)
Книга: Тема й основна думка висловлювання. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми
Надруковано: Гість
Дата: Friday 19 August 2022 8:53 AM

Опис

Вчимося писати твір

1. Тема і основна думка тексту

Текст — зв'язне повідомлення, що характеризується змістовою і структурною цілісністю й завершеністю, орієнтацією автора на певного адресата. Текст складається з речень, пов'язаних за допомогою спеціальних засобів зв'язку.

Тема тексту — коло предметів чи явищ, розглянутих у тексті, це те, про що оповідає текст. Мікротема — частина загальної теми. У тексті може бути більше чи менше мікротем, залежно від складності тексту.

Основна думка — ідея тексту, висвітленню якої підпорядковані всі складники тексту.

Підготовка до твору має враховувати природну структуру мовної діяльності, до якої входять:

-                           орієнтація в ситуації спілкування;

-                           орієнтація у змісті висловлювання;

-                           планування;

-                           реалізація задуму (відтворення тексту);

-   контроль (перевірка і вдосконалення написаного).

Орієнтація в ситуації спілкування породжує мотив, дає усвідомлення мети, від якої залежатиме головна думка і стильове оформлення тексту. Осмислення теми твору дозволить окреслити обсяг змісту (але в будь-якому разі не менше 100 слів), зібрати і систематизувати необхідний матеріал, визначити підтеми, на які розчленовується тема, і визначитись із особливостями викладу кожного абзацу.

2. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми

Будова тексту залежить від типу мовлення:

Твір-розповідь

Твір-опис

Твір-роздум

Твір, в якому розповідається про події, що розгортаються в часовій послідовності.

Структура

1.Зав’язка

2.Подія у розвитку

3.Кульмінація

4.Розв’язка

Для твору-роздуму характерні часові відношення, а тому між реченнями послідовний зв'язок .

Твір, в якому подається впорядкований перелік ознак предмета, явища, особи.

Структура

1.Загальні відомості про предмет

2.Враження про нього

3.Найхарактерніші ознаки

4.Оцінка предмета

Види

Науковий, художній, діловий.

Для твору-опису характерні просторові відношення (однорідності). Тому між реченнями паралельний зв'язок.

Твір, в якому висловлюються певні думки, міркування й підтверджується їх правильність та робляться висновки.

Структура

1.Твердження або теза

2.Доказ (доведення)

3.Висновок

Для роздуму характерні причинно-наслідкові відношення.

На ЗНО, як правило, пропонується твір-роздум, який проте може включати елементи розповіді та опису.

Тема тексту охоплює кілька мікротем (частин тем). Саме мікротеми ми визначаємо, складаючи план тексту. Кожен пункт простого плану - це чітко й стисло сформульовані мікротеми. 
Мікротему розкривають декілька речень. Частина тексту об'єднана мікротемою, здебільшого становить абзац тексту. 

Твір складається з трьох частин: вступної, яка містить тезу і покликана привернути увагу читача до роздуму; основної, мета якої – аргументація позиції автора; і заключної, яка містить висновки до всього висловлювання. А тому перед тим, як писати твір, варто провести відповідну підготовчу роботу и насамперед – скласти план.

Дехто з учнів не бачить доцільності у складанні плану й уникає цього виду діяльності, мотивуючи тим, що план сковує думку. Варто вже зараз усвідомити, чим зумовлена така необхідність, а також практикувати даний вид діяльності.

План - дисциплінуючий фактор, що сприяє ґрунтовному обдумуванню теми. Можна вдатись до складання як простого, так і складного плану. Він може бути сформульований у вигляді розповідних чи питальних речень, а також цитат.