Тема й основна думка висловлювання. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми

2. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми

Будова тексту залежить від типу мовлення:

Твір-розповідь

Твір-опис

Твір-роздум

Твір, в якому розповідається про події, що розгортаються в часовій послідовності.

Структура

1.Зав’язка

2.Подія у розвитку

3.Кульмінація

4.Розв’язка

Для твору-роздуму характерні часові відношення, а тому між реченнями послідовний зв'язок .

Твір, в якому подається впорядкований перелік ознак предмета, явища, особи.

Структура

1.Загальні відомості про предмет

2.Враження про нього

3.Найхарактерніші ознаки

4.Оцінка предмета

Види

Науковий, художній, діловий.

Для твору-опису характерні просторові відношення (однорідності). Тому між реченнями паралельний зв'язок.

Твір, в якому висловлюються певні думки, міркування й підтверджується їх правильність та робляться висновки.

Структура

1.Твердження або теза

2.Доказ (доведення)

3.Висновок

Для роздуму характерні причинно-наслідкові відношення.

На ЗНО, як правило, пропонується твір-роздум, який проте може включати елементи розповіді та опису.

Тема тексту охоплює кілька мікротем (частин тем). Саме мікротеми ми визначаємо, складаючи план тексту. Кожен пункт простого плану - це чітко й стисло сформульовані мікротеми. 
Мікротему розкривають декілька речень. Частина тексту об'єднана мікротемою, здебільшого становить абзац тексту. 

Твір складається з трьох частин: вступної, яка містить тезу і покликана привернути увагу читача до роздуму; основної, мета якої – аргументація позиції автора; і заключної, яка містить висновки до всього висловлювання. А тому перед тим, як писати твір, варто провести відповідну підготовчу роботу и насамперед – скласти план.

Дехто з учнів не бачить доцільності у складанні плану й уникає цього виду діяльності, мотивуючи тим, що план сковує думку. Варто вже зараз усвідомити, чим зумовлена така необхідність, а також практикувати даний вид діяльності.

План - дисциплінуючий фактор, що сприяє ґрунтовному обдумуванню теми. Можна вдатись до складання як простого, так і складного плану. Він може бути сформульований у вигляді розповідних чи питальних речень, а також цитат.